Ogólne warunki współpracy - OWW

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy (dalej: OWW) określają zasady współpracy pomiędzy Acme Michał Kempiński z siedzibą w Gdynia ul. Podlaska 7/2 81325,  NIP [5862099915], zwaną dalej „Producentem”, a przedsiębiorcami (zwanymi dalej „Klientami”) zamawiającymi produkty na indywidualne zamówienie.

1.2. OWW mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych między Producentem a Klientem, o ile strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamówienia

2.1. Zamówienia na produkty składane są w formie pisemnej, mailowej lub za pośrednictwem dedykowanego systemu zamówień online, o ile taki system został udostępniony przez Producenta.

2.2. Zamówienie powinno zawierać szczegółowe informacje dotyczące produktu, w tym specyfikację techniczną, ilość, termin dostawy oraz inne istotne dla realizacji zamówienia dane.

2.3. Producent potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji w formie pisemnej lub mailowej w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Brak potwierdzenia nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.

3. Warunki Płatności

3.1. Ceny produktów ustalane są indywidualnie dla każdego zamówienia i potwierdzane przez Producenta w formie pisemnej lub mailowej.

3.2. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności na podstawie faktury wystawionej przez Producenta w terminie określonym na fakturze, chyba że strony ustaliły inaczej.

3.3. W przypadku opóźnienia w płatności Producent zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie oraz wstrzymania realizacji kolejnych zamówień do czasu uregulowania zaległości.

3.4. Faktura stanowi wezwanie do zapłaty.

3.5. Zamawiający staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za towar ( zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej art.589 kc)

4. Dostawa i Odbiór

4.1. Termin dostawy jest ustalany indywidualnie dla każdego zamówienia i potwierdzany przez Producenta.

4.2. Produkty dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Koszty dostawy ponosi klient, o ile nie uzgodniono inaczej.

4.3. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki w momencie odbioru i zgłoszenia ewentualnych uszkodzeń wraz ze sporządzonym protokołem szkody lub braków w ciągu  2 dni roboczych od daty odbioru.

5. Gwarancja, Zwroty i Reklamacje

5.1. Producent udziela gwarancji na produkty na okres 24 miesięcy od daty dostawy, obejmującej wady materiałowe i produkcyjne.

5.2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej lub mailowej wraz z opisem wady oraz dowodem zakupu.

5.3. Producent zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie  14 dni roboczych od daty jej otrzymania. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Producent dokonuje naprawy, wymiany produktu lub zwrotu wartości wadliwego produktu. Decyzję o formie rozwiązania reklamacji podejmuje producent.

5.4. Reklamacja może dotyczyć tylko wadliwej części towaru/ usługi.

5.5. Zgłoszenie reklamacji / wad towaru nie może być przyczyną nieuregulowania płatności.

5.6. Towar zamawiany i produkowane według indywidualnego projektu klienta nie podlega zwrotom.

 

6. Odpowiedzialność

6.1. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, przechowywania lub konserwacji produktów przez Klienta.

6.2. Odpowiedzialność Producenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ogranicza się do rzeczywistej straty poniesionej przez Klienta i nie obejmuje utraconych korzyści.

7. Siła Wyższa

7.1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane działaniem siły wyższej, tj. zdarzeń niezależnych od woli stron, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec.

7.2. Strona powołująca się na działanie siły wyższej zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony o zaistniałej sytuacji.

8. Prawa autorskie

8.1. Acme posiada wyłączne prawa autorskie do projektów, produktów, rysunków technicznych. Klient
bez zgody Acme nie ma prawa do rozpowszechniania dokumentów osobom trzecim. 

8.2. Jeżeli dostarczony produkt powstał na podstawie: projektu, wytycznych oraz dokumentów od klienta,
to odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich (praw własności intelektualnej) leży po stronie Klienta.

9. Postanowienia Końcowe

9.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia OWW wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWW mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

9.3. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Producenta.